Humpback

Humpback

Humpback

A Humpback whale diving.
Ryke Yseoyane, Spitzbergen, Svalbard
Ref:
Date:
Location:
Ryke Yseoyane, Spitzbergen, Svalbard
Photographer: